Menu

De ziekte van Parkinson is een progressief neurologische aandoening die langdurige specialistische zorg vergt. Mensen met Parkinson hebben behoefte aan een actieve rol in de eigen gezondheidszorg en geven aan minder vaak naar het ziekenhuis te willen. Inzet van technologie, zoals de ParkinsonCoach, kan hierin een oplossing bieden. De ParkinsonCoach maakt het mogelijk om mensen met Parkinson thuis te begeleiden en patiënten meer invloed te geven op het eigen zorgproces.Een eerste concept van de ParkinsonCoach is reeds ontwikkeld en getest in twee ziekenhuizen (Heerlen, Utrecht). De resultaten laten zien dat onnodig ziekenhuisbezoek hierdoor afneemt en dat resterende ziekenhuisbezoeken efficiënter worden omdat de klachten al bekend zijn bij de zorgverlener en de patiënt. Gebruikmakend van de eerdere ervaringen van neurologen en patiënten, willen we met steun van het Bike4Parkinson event de Parkinsoncoach integreren binnen het ParkinsonNet netwerk en hiermee de ParkinsonCoach voor alle patiënten beschikbaar stellen.

Wat is de online ParkinsonCoach?

De ParkinsonCoach is een onlineapplicatie, die patiënten de mogelijkheid biedt om periodiek vragenlijsten in te vullen over hun lichamelijk functioneren en welbevinden. Deze vragenlijsten worden vervolgens beoordeeld door een zorgprofessional (Parkinsonverpleegkundige of neuroloog). Vragenlijsten worden in principe maandelijks aan de parkinsonpatiënten voorgelegd, maar de frequentie kan variëren afhankelijk van de aard en ernst van de symptomen. De gezondheidsdomeinen waar vragen over worden gesteld zijn bijvoorbeeld medicatie, motoriek, emotioneel welbevinden en slaap en vermoeidheid. Per gezondheidsdomein worden de scores weergegeven en eventuele veranderingen ten opzichte van de vorige meting zichtbaar gemaakt met een rode (verminderd) of groene kleur (verbeterd).

Wat doet een ParkinsonCoach voor de patiënt?

De patiënt krijgt zo zelf beter inzicht op welke gezondheidsdomeinen het wel of niet goed gaat en hoe de veranderingen in de tijd zijn. Door het vergroten van het ziekte-inzicht bevat de ParkinsonCoach een lerend vermogen en zal het bijdragen aan een actieve rol van de patiënt in de eigen zorg.Tevens kunnen symptomen nauwgezet worden geobserveerd en kan de behandelaar zo nodig tijdig inspelen op veranderingen (bijvoorbeeld uitnodigen voor consult op polikliniek).

Dit zou kunnen leiden tot een afname van complicaties. De ParkinsonCoach kan ook helpen om klachten en symptomenmakkelijker boven water te krijgen en bespreekbaar te maken tijdens een afspraak met de behandelaar. De Parkinsoncoach heeft naast de vragenlijsten ook een berichtenfunctie. Hiermee kunnen patiënten laagdrempelig in contact komen met zijn/haar behandelaars. Vragen waar patiënten mee rondlopen kunnen vanuit huis op elk moment van de dag worden gesteld en dit voorkomt een extra belasting van de polikliniekmedewerkers (minder telefoontjes).

  TOP